You are here

Condicions d'ús del servei www.integralces.net

Versió del document: 1.0
Data de la revisió: 2 d'octubre de 2014
Atres idiomes: Català, Castellano

1. Introducció

IntegralCES (Integral Community Exchange System) és un software de gestió de monedes alternatives per a comunitats que pretén ser una alternativa al popular servei CES (http://community-exchange.org). IntegralCES és software de codi obert amb llicència GPLv2 o posterior, i es distribueix de forma totalment gratuïta sota les condicions d'aquesta llicència.

El servidor www.integralces.net allotja una instal·lació de IntegralCES administrada pels creadors del software i per la Coordinadora de Monedes Socials de Catalunya (www.monedasocial.cat).

2. Objectiu

La finalitat del servei www.integralces.net és servir de suport virtual per a monedes alternatives encarades a facilitar les xarxes de suport mutu. Molt en particular l'objectiu del projecte és servir a les diferents ecoxarxes catalanes, xarxes espanyoles, col·lectius que utilitzen la moneda alternativa com a eina en favor del cooperativisme, el bé comú, la sostenibilitat ecològica i econòmica, la solidaritat.

També té per finalitat servir altres col·lectius amb objectius no contraposats i sense restricció geogràfica.

3. Qui pot utilitzar-lo

Es permet fer ús del servei a tots aquells col·lectius que facin servir la moneda alternativa amb finalitats socials, per al bé comú, sense ànim de lucre en la gestió de la moneda, amb formes respectuoses i actitud col·laboradora amb la resta de persones usuàries i amb el projecte IntegralCES. Podrà ser expulsada qualsevol persona o col·lectiu que faci un ús que es consideri inapropiat.

Per a altres usos del servei consulti amb l'administració del projecte.

4. Manteniment mancomunat

Els costos de manteniment de l'IntegralCES es divideixen en:

  • Hosting (hardware, administració de servidors, dominis, certificats).
  • Administració del servei (altes, migracions, suport, actualitzacions).
  • Manteniment del software (resolució d'errors, adaptació a noves versions de les llibreries...).
  • Millora del software i del servei (Desenvolupament de noves funcionalitats i millora de les existents).

El manteniment del servei www.integralces.net es cobreix de manera equitativa entre les diferents xarxes que en fan ús. L'aportació per al manteniment del servei no es farà de manera individual sinó cada xarxa de manera col·lectiva. Evidentment els diferents col·lectius obtindran aquests recursos de la manera que creguin més convenient. Es recomana però no fer recaure aquesta aportació sobre les persones usuàries més actives per a no penalitzar l'ús de la moneda social.

(*) Es parla d'unitats monetàries (u) referint-nos a quantitat de valor equivalent a 1€, ja siguin euros, moneda social o productes. Caldrà negociar el tipus d'intercanvi amb les persones o entitats beneficiàries dels pagaments. En tot cas els costos son necessàriament una part en euros.

4.1 Càlcul de l'aportació per xarxa d'intercanvi

Calculem l'aportació que correspon a cada xarxa en funció de l'envergadura de la xarxa. Podem usar molts paràmetres diferents per contar l'envergadura de la xarxa. Utilitzarem per simplicitat i per a no penalitzar les xarxes i usuaris/àries més actives senzillament el nombre de comptes per xarxa.

L'aportació serà concretament 1u per compte i any. Una xarxa amb 100 comptes haurà d'aportar 100u anuals al projecte.

La xifra però no és un requisit inamovible i en cas de no poder arribar a la quantitat assignada palin amb l'administració del servei i intentem arribar a algun altre tipus d'intercanvi. De la mateixa manera el projecte agrairà tota aportació extra que servirà per a poder millorar el sistema.

Aquesta xifra és una aproximació que esperem pugui arribar a cobrir els costos de manteniment en un inici, i que permetin assegurar el desenvolupament continu del projecte a llarg termini. En cap cas es busca un benefici econòmic en el desenvolupament o gestió del servei, sinó tan sols assegurar-ne el bon manteniment.

4.2 Realització del pagament

El pagament es realitzarà un cop l'any a través de la campanya de micromecenatge permanent del projecte IntegralCES a la plataforma CoopFunding (www.coopfunding.net). El nombre de comptes es calcularà en el moment de realitzar el pagament.

En el cas de xarxes noves, el primer pagament es farà al cap d'un any d'entrar al sistema. En cas de xarxes migrades del CES, el primer pagament es farà dins els 90 dies naturals propers al moment de la migració. Els pagaments posteriors es faran successivament al cap d'un any.

5. Organització i presa de decisions

L'equip de treball per al manteniment i desenvolupament de l'IntegralCES i el servei www.integralces.net es coordina a través de la llista de correu electrònic oberta integralces@llistes.integralces.net. A través d'aquesta llista i eventualment de reunions virtuals o físiques de l'equip es durà a terme la gestió i es prendran les decisions tècniques necessàries per al bon funcionament i millora del sistema. Qualsevol persona usuària pot veure i participar activament en les discussions que es duguin a terme a través de la llista de correu.

Les decisions estratègiques són a mans de la comunitat usuària del servei. Aquestes decisions es duran a terme a l'assemblea de la trobada anual d'ecoxarxes que tindrà lloc a Catalunya tot i que si és necessari s'habilitarà la possibilitat d'assistir-hi virtualment. Aquest serà l'espai per definir les línies mestres a seguir, definir els equips de treball i corregir les decisions que ho necessitin.

Totes les deliberacions i decisions es faran pensant en el bé comú en l'ús de la moneda social i en particular en el projecte IntegralCES, respectant a més els principis de l'horitzontalitat i l'assemblearisme.

Aquest document podrà ser modificat total o parcialment en el futur a partir dels consensos de la comunitat d'usuaris i usuàries de servei.

4. Referències i contacte

Comments